Status prawny - Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U.11.287.1687 z późn. zm.) Komendant Miejski Policji jest organem administracji rządowej na obszarze województwa działającym w imieniu wojewody w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach: wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

               

 


Komendant Miejski Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. Komendant Miejski Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Miejskiej Policji.

Status prawny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie określają:

 

 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /z późn.zm./ - tekst jednolity
 2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 3. Zarządzenie nr 557 z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 4. Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 5. Zarządzenie nr 361 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 6. Zarządzenie nr 1388 z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 7. Zarządzenie nr 92 z dnia 11 luty 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 8. Regulamin KMP w Tarnowie 01.10.2016
 9. Zmiana Regulaminu KMP z dnia 23.01.2017
 10. Zmiana Regulaminu KMP z dnia 28.09.2017
 11. Zmiana Regulaminu KMP z dnia 21.03.2018

 

Metryczka

Data publikacji 19.11.2015
Data modyfikacji 03.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Czerwień Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Czerwień Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Czerwień
do góry