Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków - Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Prawo do składania skarg i wniosków przysługuje wszystkim obywatelom zgodnie

z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (art.63)

 

Przyjmowanie skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie

                                                                                                                    

Osoby odpowiedzialne

Uprawnionymi do rozpatrywania skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie jest Komendant Miejski Policji w Tarnowie lub jego Zastępcy.

Komendant Miejski Policji w Tarnowie lub jego Zastępcy przyjmują Obywateli w sprawach skarg i wniosków w  poniedziałek każdego tygodnia w godzinach od 09.00 do 17.00

 

W budynku KMP w Tarnowie ul. Traugutta 4 pok. nr 206 (tel. (14) 6281319) lub pok. nr 210 (tel. (14) 6281365) przyjmowane są skargi i wnioski od Obywateli  w każdy dzień roboczy:

poniedziałek                       -    w godzinach  od  9.00 do 17.00

pozostałe dni tygodnia      -    w godzinach  od  7.30 do 15.30

 

Miejsce składania dokumentów

Skargi przyjmowane są w formie pisemnej (list lub protokolarnie) oraz pocztą elektroniczną. Do udzielenia odpowiedzi konieczne jest podanie adresu pocztowego dla doręczeń.
Skarga wniesiona pisemnie powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu i mieszkania) oraz dokładny opis zdarzeń. W przypadku skargi wnoszonej ustnie w jednostce Policji przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy.

Zgodnie z par. 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Skargi doręczane osobiście można składać w Sekretariacie Komendanta Miejskiego Policji  w Tarnowie przy ul. Traugutta 4, codziennie w godz. 7.30 - 15.30.

 

Skargi przesyłane drogą pocztową należy adresować:

Komenda Miejska Policji w Tarnowie, ul. Traugutta 4, 33-101 Tarnów

lub Komisariaty podległe Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie pod właściwe adresy ich siedzib.

 

Skargi kierowane drogą elektroniczną:

formularz do pobrania

W przypadku skarg telefonicznych obywatele informowani są o konieczności osobistego zgłoszenia lub przesłania pisemnej skargi, gdyż w przeciwnym przypadku nie będą prowadzone czynności wyjaśniające.

 

Termin załatwienia sprawy

Skargi załatwiane są w terminie określonym przez Kodeks postępowania administracyjnego – nie później niż w ciągu miesiąca lub 14 dni w przypadku parlamentarzystów i radnych.

Gdy niemożliwe jest załatwienie skargi w powyższych terminach skarżącego powiadamia się o tym i wskazuje nowy termin do jej wyjaśnienia. Autor skargi każdorazowo informowany jest o sposobie załatwienia skargi. W przypadku niepotwierdzenia zarzutu w odpowiedzi umieszcza się uzasadnienie, które wyjaśnia przyczyny uznania skargi za bezzasadne.

 

Podstawa prawna

Przepisy prawne dotyczące rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków:

- Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Tryb odwoławczy

Postępowanie skargowe nie przewiduje trybu odwoławczego. Możliwe natomiast jest wniesienie kolejnej skargi, w tym również na sposób rozpatrzenia poprzedniej.

 

Uwagi i dodatkowe informacje

W województwie małopolskim interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez:

  1. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz jego zastępców w każdy poniedziałek od godziny 15.00 do 18.00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu (tel. (12) 61 54 850) w siedzibie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109,
  2. Komendantów Miejskich i Powiatowych Policji lub ich zastępców w siedzibach jednostek w każdy poniedziałek w godzinach ustalonych indywidualnie,
  3. funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału KWP w Krakowie codziennie w godz. od 9.00 do 15.00,
  4. pozostałych uprawnionych kierowników jednostek komórek organizacyjnych codziennie w godzinach służby.

 

Skargi na działalność Policji można składać również bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: (22)55 17 760, (22)55 17 811
centrala: (22)55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach
(dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40-032 Katowice
telefon (32)72 86 800
fax (32)72 86 823

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki:
strona główna RPO http://www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Metryczka

Data publikacji 24.11.2015
Data modyfikacji 15.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Czerwień Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Czerwień Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Szumlańska
do góry