Programy Prewencyjne - Programy - Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy Prewencyjne

                                                                 

 

UNIKANIE ZAGROŻEŃ

Głównym celem programu "UNIKAJ ZAGROŻEŃ" jest szeroko pojęte bezpieczeństwo dziecka. Celem tego programu jest informowanie o wszelkiego rodzaju zagrożeniach oraz w jaki sposób można stać się ofiarami przestępstwa i jak temu zapobiegać. Dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (klasy I – III) policjanci uczą umiejętności odmawiania, wyrażania swoich potrzeb, ograniczonego zaufania do obcych, umiejętności proszenia o pomoc, określania cech charakterystycznych i opisowych oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze. W starszych klasach szkoły podstawowej, w szkołach gimnazjalnych oraz średnich prowadzone są zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odpowiedzialności osób nieletnich za popełnianie czynów karalnych i demoralizację, uzależnień od narkotyków i alkoholu.  W ramach szkoleń dla rodziców i nauczyciele policjanci zwracają szczególna uwagę na odpowiedzialność rodziców za swoje dzieci, postepowanie w sytuacji stwierdzenia popełnienia czynów karalnych, zabronionych, przejawu demoralizacji, eurosieroctwa oraz procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia na terenie placówek.

 

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania narkomanii  realizowana była w ramach Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Krajowego Programu Przeciwdziałania narkomanii na lata poszczególne lata oraz  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa. W ramach realizowanych programów profilaktycznych organizowano spotkania z pedagogami i rodzicami informując o skali zagrożenia, metodach działania dealerów, przepisach prawnych.    Na spotkaniach z młodzieżą policjanci informowali tylko i wyłącznie o  konsekwencjach prawnych posiadania, udzielania i handlowania środkami odurzającymi. Ponadto prowadzono szkolenia dla rad pedagogicznych w zakresie stosowania procedur.

 

ZAGROŻENIE W SIECI, PROFILAKTYKA, REAGOWANIE

W trakcie szkoleń funkcjonariusze przekazują wiedzę dotyczącą  m. in.: działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa w Internecie, problematyki cyberprzestępczości – nowych trendów, problematyki szkodliwych  i nielegalnych treści w Internecie – współpracy z Policją, pomocy dzieciom ofiarom zagrożeń online, procedury nauczycieli w sytuacji zagrożenia. Prowadząc zajęcia  z każdą z grup, informuję się również o obowiązującym w tym obszarze systemie prawnym, procedurach postępowania w przypadku ujawnienia w placówce zjawiska cyberprzemocy, sposobach zabezpieczenia „dowodów” związanych  z cyberprzemocą, instytucjach i organizacjach służących wsparciem i pomocą w tym obszarze.

 

DZIELNICOWY PRZYJACIELEM SZKOŁY

W ramach tych działań przeprowadzone są  : spotkania ( prelekcje) w szkołach z rodzicami, nauczycielami, uczniami na temat odpowiedzialności nieletnich, patologii alkoholizm, narkomania,  i inne zagrożenia, dodatkowo prowadzi się badania ankietowe stanu bezpieczeństwa na terenie placówki.

 

KIBICE I DOPING –TAK PSEUDOKIBICE I AGRESJA – NIE
"KIBIC PRZEZ DUŻE K"

Prowadzona przedmiotowa profilaktyka ma spowodować zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej odpowiedzialności za zachowania bezprawne występujące podczas imprez masowych o charakterze sportowym, a przede wszystkim edukować i promować prawidłowe postawy aktywnego kibicowania.

 

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTW